_S7H5602_Apollo_CFinla

Chase Finlay in 'Apollo.' (Courtesy Paul Kolnik)

Chase Finlay as
Apollo
New York City Ballet
Credit Photo: Paul Kolnik
©2011 Paul Kolnik
Choreography ©The George Balanchine Trust
studio@paulkolnik.com
nyc 212-362-7778

_S7H5602_Apollo_CFinla