CharlesArdai-credit Melanie King

Charles Ardai. (Photo by Melanie King)