obama lipsync

Barack Obama lip-syncing? (The Onion)

obama lipsync