Ton DeGise won a 2002 primary against an incumbent who replaced Bob Janiszewski

Ton DeGise won a 2002 primary against an incumbent who replaced Bob Janiszewski