Who won Thursday night’s GOP Prez Primary debate on Fox?

Who won Thursday night’s GOP Prez Primary debate on Fox?