1. The new SFMOMA, view from Yerba Buena Gardens; photo © Henrik Kam, courtesy SFMOMA

SFMOMA, as viewed from Yerba Buena Gardens.

The new SFMOMA, view from Yerba Buena Gardens.

1. The new SFMOMA, view from Yerba Buena Gardens; photo © Henrik Kam, courtesy SFMOMA